Reklamační řád

Reklamační řád online obchodu umístěného na internetové adrese www.tisknutricka.cz a provozovatele – prodávající Renáta Schäfferová,
IČ: 07811195, se sídlem Lužická 392/12, Olomouc 779 00, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce od 16. 01. 2019 (dále jen „prodávající“).

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“),
u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.3. Zákazníkem internetového obchodu tisknutricka.cz je buď kupující – spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “kupující – spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“). Kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.

1.4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky či služby.

2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí či ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,


2.1.3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


2.1.4. je věc v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti,


2.1.5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Ke zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace. 

3. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

3.1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a případné nesrovnalosti zapsat do přepravního listu dopravce či předávacího protokolu. Není povinností kupujícího takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí také řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

3.2. Projeví-li se vada spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3.3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

3.3.1. výměnu za nové zboží,
3.3.2. opravu zboží,
3.3.3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
3.3.4. odstoupit od smlouvy.

3.4. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.5. Kupující – spotřebitel může reklamované zboží zaslat prodávajícímu na adresu Renáta Schäfferová, Lužická 392/12, Povel, 779 00 a na této adrese má kupující – spotřebitel možnost reklamovat zboží osobně, ale pouze po předchozí domluvě s prodávajícím.

3.6. Pokud bude kupující zasílat reklamované zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit zboží do vhodného, dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží se doporučuje označit zásilku příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu a také formulář PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE.

3.7. Povinností kupujícího je prokázat, že bylo reklamované zboží zakoupeno v internetovém obchodě tisknudarky.cz a to doložením dokladu o zakoupení zboží.

3.8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

3.10. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

3.10.1. mechanickým poškozením zboží
3.10.2. živelnou katastrofou
3.10.3. prokazatelně nesprávným užíváním
3.10.4. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu
3.10.5. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
3.10.6. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem či prodávajícím určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci
3.10.7. odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci
3.10.8. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
3.10.9. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
3.10.10. Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit prodávajícímu a to v původním stavu.

4. ZÁRUČNÍ DOBA

4.1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro kupujícího – podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

4.2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

5. PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

5.1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v odstavci 2. body 2.1.1. – 2.1.5. Odpovědnost prodávajícího, může kupující – spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu této části, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující – spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

5.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

5.3. Pokud kupující – spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu – spotřebiteli.

5.4. Právo z vadného plnění kupujícímu – spotřebiteli nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.5. Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ. Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího -spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a NOZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

5.7. V případě vady zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující – spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1. Kupujícímu – spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující – spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu – spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.

6.2. Kupující – spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na kontaktech prodávajícího:

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 739 700 925

6.3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu možnost ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat prodávajícímu zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí
a příslušenství.

6.4. Prodávající doporučuje kupujícímu k reklamovanému zboží přiložit kopii prodejního dokladu a formulář PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE.

6.5. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

6.6. Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který kupujícímu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje. Pokud kupující – spotřebitel zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží od prodávajícího reklamační protokol e-mailem.

6.7. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující – spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu. K těmto nákladům pro uplatnění reklamace nemusí patřit cestovné a expresní přepravy a další obdobné výlohy. 

7. ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE

7.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

7.2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

8. VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZE ZÁRUČNÍ OPRAVY

8.1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl jako adresu dodací.

8.2. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

8.3. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamačního řízení, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.09.2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.