Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.tisknutricka.cz
jméno a příjmení provozovatele: Renáta Schäfferová
se sídlem: Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel
identifikační číslo: 07811195
Nejsem plátce DPH.
e-mail: [email protected]
telefonní kontakt: +420 739 700 925

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) OSVČ Renáta Schäfferová, IČ: 07811195, se sídlem Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce od 16. 01. 2019 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tisknutricka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu www.tisknutricka.cz je Renáta Schäfferová. Živnostenské oprávnění vydal – úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je ul. Lužická 392/12, Olomouc 779 00 a v případě osobního odběru, odběrné místo prodávajícího, uvedené na www.tisknutricka.cz a upřesněné kupujícím v objednávce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů spojených s dopravou zboží ke kupujícímu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Kupní smlouvu je možné uzavřít na webových stránkách obchodu přes registrační uživatelský účet či bez registrace.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM A ZAPLATÍM“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Odeslanou objednávku, obsahující zboží, které má být upraveno na přání zákazníka (vložení vlastních fotografií, obrázků i textu, dále možnost zvolit změnu i umístění motivu, změnu textu, rozměr, barvu, apod.) může kupující zrušit neprodleně po odeslání, telefonicky na čísle +420 739 700 925, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Po přijetí objednávky (obsahující zboží, které má být upraveno na přání zákazníka – vložení vlastních fotografií, obrázků i textu, dále možnost zvolit změnu i umístění motivu, změnu textu, rozměr, barvu, apod.) prodávajícím, postoupí zboží, které má být upraveno na přání zákazníka, do výroby a kupující již nemůže u takového zboží provést žádnou další změnu zboží, vzhledu, barvy, množství, velikosti atd..

3.10. V případě, že chce kupující zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, či upraveno nebo na přání zhotoveno, přesto kupující skutečně trvá na zrušení takové objednávky, je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z kupní ceny zboží a kupujícímu bude vrácena pouze cena za poštovné zaplacené předem.

3.11. Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží.

4.2. Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.

4.3. U zboží na zakázku i u ostatního nabízeného zboží, které není nutné dále upravovat dle přání zákazníka, je nutností uhradit celou částku předem, jelikož zboží nerozdělujeme do více zásilek, ale odesíláme společně.

4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

* bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101622510/2010,
vedený u Fio banka, a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);

* bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate; ComGate Payments, a.s., IČO 27924505,  Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 – Holešovice

* bezhotovostně platební kartou;

* bankovní převod pro osobní odběr zboží – kupující zaplatí zboží bankovním převodem před převzetím zboží. Osobní odběr je možný na adrese vzorkové prodejny, dílny tisknutricka.cz & tisknudarky.cz a výdejního místa pro osobní odběr: Janského 464 /26, 779 00 Olomouc 9-Povel

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Při placení přes Internet banking nebo platební kartou nemá prodávající přístup k přihlašovacím údajům kupujícího k jeho účtu, ani k údajům o platební kartě kupujícího. Tyto údaje vyplňuje kupující až na zabezpečené stránce příslušné banky.

4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.6. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na zlevněné zboží a zboží s akční cenou není možné uplatnit další slevu a na toto zboží není možné uplatnit slevové kupóny.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu platební doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Platební doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Prodávající není plátce DPH.

5. DOPRAVA
5.1. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím v objednávce
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího
Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Jednotlivé druhy dopravy a náklady s dodáním spojené (poštovné a balné), jsou upřesněny na stránce Možnosti dopravy.

5.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Prodávající vystaví kupujícímu platební doklad – fakturu. Platební doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

5.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže, mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b) u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

c) u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
V e-shopu tisknutricka.cz vám nabízíme možnost nákupu a objednání zakázkové kusové výroby na vaše přání. Námi nabízené produkty nejsou jen finálními výrobky a zákazník má tak možnost před objednávkou zvolit u daných produktů změnu textu, změnu v motivu, změnit umístění motivu, rozměr, barvu, apod., zboží je po předchozí platbě upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Z tohoto důvodů spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve 14. denní lhůtě. Týká se i výměny zboží například textilu (trička, mikiny a jiné), kdy zákazník vybere neodpovídající velikost. Je v rámci povinnosti zákazníka vybrat odpovídající velikost přeměřením dle dané tabulky velikostí u každého z produktů. Případná výměna produktu, či vrácení částky za takto vyhotovený produkt není možná.

d) pokud bylo zboží opravováno, pozměňováno nebo udržováno spotřebitelem jinak než prodávající u daného zboží uvádí

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

g) Odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od kupní smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, použité, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy písemně informovat prodávajícího, Renátu Schäfferovou – www.tisknutricka.cz na e-mail: [email protected] nebo na adresu sídla prodávajícího.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu a to do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého platbu za dané zboží přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního nabízeného dodání). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.8. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit. Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.9. Zde je umístěn formulář ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY a také na konci VOP.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1. Způsob dodání zboží vybírá kupující v objednávkovém procesu. Druhy nabízené dopravy včetně cen za dopravu jsou upřesněny na stránce Možnosti dopravy. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.

7.2. Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží, zpracování zboží dle přání a požadavků zákazníka, a podle provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším čase, obvykle v rozmezí pěti (5) až deseti (10) pracovních dnů od připsání sumy na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní platby kupní ceny). Prodávající však nezaručuje přesný termín dodání. O případném možném prodloužení dodací doby, bude prodávající kupujícího neodkladně informovat prostřednictvím kontaktních údajů, které prodávající získal od kupujícího vyplněním objednávky či registrace k uživatelskému účtu.

7.3. Prodloužení dodací doby může nastat především z důvodů technického výpadku prodávajícího; prodloužením dodacích lhůt našich dodavatelů zboží; reakcí dopravců na danou sezónu (prodloužení dodací lhůty především v předvánočním období).

7.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v bodu 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
1. výměnu za nové zboží,
2. opravu zboží,
3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
4. odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.

8.5. Projeví-li se vada spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Adresa: Renáta Schäfferová, Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel.

8.7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

8.9. Prodávající písemně – buď to dopisem, e-mailem, messenger zprávou – informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.1.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.1.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Mimosoudní řešení sporů

9.2.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.2.3. V případě, že dojde mezi Zásilkovnou a spotřebitelem ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných Zásilkovnou na základě osvědčení č. 20, je tímto subjektem:
Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 190 00 Praha 9, Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele
Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: [email protected] Webové stránky: www.adr.coi.cz

9.2.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3. Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.
Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání, nebo vyprodání zásob.

9.4. Dárkové poukazy
9.4.1. Dárkové poukazy jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na poukazu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

9.4.2. V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

9.4.3. Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým poukazem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

9.5. Slevy a slevové kupony
9.5.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu
má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

9.5.2. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

9.5.3. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě neoprávněného více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

9.5.4. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy, má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

9.5.5. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.2.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.2.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
10.2.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě dopravců zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.2.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.2.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.2.7.a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.
10.2.7.b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.2.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.3. Podmínky GDPR jsou dále upřesněny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací o používání souborů cookies je uvedeno v dokumentu Zásady cookies.

12. DORUČOVÁNÍ
12.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

12.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

13.2. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami zákazník prohlašuje, že jím zaslaný obrazový motiv, který má být předmětem potisku, je jeho vlastním dílem a třetí osoby nemohou k němu uplatnit jakákoliv práva vyplývající ze zvláštních zákonů, zejména z autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách. V případě nepravdivosti jeho prohlášení je povinen nést odpovědnost za škodu způsobenou neoprávněným použitím takového obrazového motivu. Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem zákazníka a ani nejsou převzaty z free databáze je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné. Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude vkládat do online designéru (konfigurátor potisků) a jichž bude využívat při tvorbě návrhů potisku produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím zaslaných, grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto zákazníkem vytvořených návrhů produktů. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách. Grafické prvky, které bude zákazník zasílat a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností. Nesmí obsahovat zejména:
– pornografickou tématiku
– symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu
– výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci
– výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám
– prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a situacích
– prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných,
urážlivých a hanobících modifikacích a situacích
– ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas
– díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.

Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo porušeno, prosím, poskytněte všechny níže požadované informace.
Požaduji od vás následující informace:
1. Informace, které umožní kontaktovat vás, například adresu, telefonní číslo, případně adresu elektronické pošty.
2. Identifikace díla chráněného autorským právem, o němž se tvrdí, že bylo porušeno.
3. Prohlášení o přesvědčení, že používání díla způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
4. Prohlášení, že informace ve vašem oznámení jsou přesné, že jste vlastníkem nebo oprávněni jednat jménem vlastníka díla, které je údajně porušeno.
5. Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno.

Oznámení odešlete poštou na adresu:

Renáta Schäfferová
Lužická 392/12
779 00 Olomouc – Povel

nebo elektronicky na e-mail: [email protected]

13.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.9. Kontaktní údaje prodávajícího:
• adresa pro doručování: Renáta Schäfferová, Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel
• adresa elektronické pošty: [email protected]
• telefon: +420739700925

13.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná přes účet kupujícího nebo na jeho vyžádání.

13.11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.12. Přílohou obchodních podmínek je:

formulář ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a Formulář PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 09. 2022